Opatrenie č. 321/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Čiastka 102/2011
Platnosť od 12.10.2011
Účinnosť od 13.10.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.10.2011 Aktuálne znenie