Zákon č. 313/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 101/2011
Platnosť od 11.10.2011
Účinnosť od 19.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodu 48, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2012, a čl. I bodov 38, 39 a 64, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.