Oznámenie č. 298/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmeny Prílohy I Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií

Čiastka 97/2011
Platnosť od 27.09.2011
Redakčná poznámka

Zmena Prílohy I dohovoru nadobudla platnosť 19. marca 2008 v súlade s článkom 26 ods. 4 dohovoru.