Opatrenie č. 296/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012

Čiastka 96/2011
Platnosť od 24.09.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH