Zákon č. 262/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 84/2011
Platnosť od 05.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2011 Aktuálne znenie