Zákon č. 257/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 281/2015 Z. z.(nepriamo), 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 82/2011
Platnosť od 02.08.2011
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011 okrem osemdesiateho druhého bodu v čl. I a prvého a štvrtého bodu v čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 55/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2016 - 31.05.2017 281/2015 Z. z.(nepriamo)
01.01.2012 - 31.12.2015 Delená účinnosť
01.09.2011 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

02.08.2011