Zákon č. 256/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 530/2011 Z. z.(nepriamo), 373/2012 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 82/2011
Platnosť od 02.08.2011
Účinnosť od 01.07.2019