Vyhláška č. 251/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Čiastka 81/2011
Platnosť od 30.07.2011
Účinnosť od 01.08.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2011 Aktuálne znenie