Oznámenie č. 25/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán, urobených vyhláseniach a uplatnených výhradách k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Čiastka 13/2011
Platnosť od 29.01.2011
Redakčná poznámka

Dohovor pre Cyperskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010. Dohovor pre Poľskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010.