Vyhláška č. 245/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole

Čiastka 78/2011
Platnosť od 28.07.2011
Účinnosť od 01.09.2011

OBSAH