Zákon č. 241/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2011
Platnosť od 28.07.2011
Účinnosť od 01.09.2011