Zákon č. 231/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo), 57/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 74/2011
Platnosť od 23.07.2011
Účinnosť od 01.04.2018