Vyhláška č. 22/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

(v znení č. 462/2012 Z. z.)

Čiastka 13/2011
Platnosť od 29.01.2011
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2018