Vyhláška č. 206/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

Čiastka 66/2011
Platnosť od 02.07.2011
Účinnosť od 15.07.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2011 Aktuálne znenie