Nariadenie vlády č. 202/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

Čiastka 63/2011
Platnosť od 30.06.2011
Účinnosť od 30.06.2011 do31.03.2019
Zrušený 64/2019 Z. z.