Oznámenie č. 198/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 62/2011
Platnosť od 30.06.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.