Opatrenie č. 194/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 62/2011
Platnosť od 30.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011

OBSAH

194

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 23. júna 2011

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „185,38 eura“ nahrádza sumou „189,83 eura“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „129,31 eura“ nahrádza sumou „132,42 eura“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „84,61 eura“ nahrádza sumou „86,65 eura“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.


Jozef Mihál v. r.