Vyhláška č. 176/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Čiastka 57/2011
Platnosť od 18.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2011 Aktuálne znenie