Vyhláška č. 173/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Čiastka 56/2011
Platnosť od 15.06.2011
Účinnosť od 15.06.2011 do31.05.2021
Zrušený 170/2021 Z. z.