Oznámenie č. 166/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)

Čiastka 52/2011
Platnosť od 04.06.2011
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.