Vyhláška č. 159/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Čiastka 50/2011
Platnosť od 01.06.2011 do30.06.2014
Účinnosť od 01.06.2011 do30.06.2014
Zrušený 577/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 185/2014 Z. z. vložil do zákona č. 577/2004 Z. z. nový § 48a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 159/2011 Z. z