Vyhláška č. 150/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom

Čiastka 47/2011
Platnosť od 25.05.2011
Účinnosť od 01.06.2011 do31.05.2017
Zrušený 55/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2011 - 31.05.2017