Oznámenie č. 143/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici

Čiastka 45/2011
Platnosť od 11.05.2011
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. júna 2011 v súlade s článkom 11 ods. 1.

143

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2009 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1739 z 29. októbra 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 17. decembra 2009.

Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila v Prahe 4. apríla 2011.

Zmluva nadobudne platnosť 1. júna 2011 v súlade s článkom 11 ods. 1.

K oznámeniu č. 143/2011 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“),

– vedené snahou skvalitniť cestnú premávku medzi oboma štátmi a

– vychádzajúc z priebehu štátnych hraníc, ako je vymedzený Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice 4. januára 1996), a rešpektujúc Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách (Židlochovice 16. decembra 1999),

sa dohodli v oblasti údržby a opráv cestných mostných objektov (ďalej len „mostov“) a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany vykonávajú túto zmluvu prostredníctvom svojich príslušných orgánov.

Týmito orgánmi sú

v Slovenskej republike:

– pre diaľnice a cesty I. triedy: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

– pre cesty II. a III. triedy: Trenčiansky samosprávny kraj,

Trnavský samosprávny kraj,

– pre miestnu komunikáciu: obec Drietoma,

v Českej republike:

– pre diaľnice a cesty I. triedy: Ministerstvo dopravy,

– pre cesty II. a III. triedy: Zlínsky kraj,

Juhomoravský kraj,

– pre miestne komunikácie: obec Žítková,

obec Starý Hrozenkov.

(2) Príslušné orgány zabezpečia údržbu a opravy mostov a úsekov ciest v súlade s ich rozdelením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 prostredníctvom subjektov uvedených v prílohe č. 3.

(3) Prílohy č. 1, 2 a 3 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

(4) Príslušné orgány sa budú priamo písomne informovať o kontaktných údajoch pre vzájomné spojenie a pre spojenie so subjektmi, ktoré zabezpečujú údržbu a opravy mostov a úsekov ciest (adresa, telefón, fax, e-mail).

Článok 2

(1) Údržba mostov zahŕňa všetky práce, ktoré sú nevyhnutné na bežnú letnú a zimnú údržbu. Opravy mostov zahŕňajú všetky práce, ktoré nemenia priestorové usporiadanie ani statické parametre a súčasne zachovávajú zaťažiteľnosť mostov.

(2) Údržba a opravy úsekov ciest zahŕňajú najmä údržbu a opravy vozovky, zvislého a vodorovného dopravného značenia, odvodňovacích zariadení, letnú a zimnú údržbu.

(3) Všetky práce pri údržbe a opravách mostov a úsekov ciest sa musia vykonávať v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici.

(4) Údržba a opravy mostov a úsekov ciest sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi a technickými predpismi oboch zmluvných strán.

(5) Povolenie na opravu mosta alebo úseku cesty zabezpečuje včas príslušný subjekt, ktorý zodpovedá za ich údržbu a opravy vrátane povolení vyžadovaných predpismi druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany upúšťajú od úhrady správnych poplatkov za vydanie týchto povolení.

(6) Táto zmluva sa netýka prestavby (zmena technických a prevádzkových parametrov) existujúcich a výstavby nových hraničných mostov a úsekov ciest. Príprava, realizácia a financovanie týchto zámerov bude predmetom iných medzinárodných zmlúv alebo iných dohôd.

(7) Na účely tejto zmluvy sa úsekom cesty rozumie aj úsek diaľnice a úsek miestnej komunikácie.

Článok 3

(1) Príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne bezplatne odovzdajú do 60 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy kópie dokumentov, a to najmä dokumentáciu existujúceho stavu, statické výpočty, protokoly hlavných prehliadok mostov, mostné listy a zmluvy s ostatnými subjektmi, týkajúce sa mostov a úsekov ciest, pri ktorých nastane zmena oproti súčasnému stavu rozdelenia údržby, alebo pri budúcej zmene príloh č. 1 a 2.

(2) Dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku týkajúce sa mostov a úsekov ciest, pri ktorých nastane zmena, budú medzi príslušnými orgánmi odovzdané protokolárne.

Článok 4

(1) O plánovaných prácach súvisiacich s údržbou a opravami mostov a úsekov ciest, ktoré spôsobia pozastavenie alebo obmedzenie rozsahu cezhraničnej premávky, budú subjekty uvedené v prílohe č. 3 informovať najneskôr 3 mesiace pred začatím prác príslušný orgán svojej zmluvnej strany a zodpovedajúci subjekt druhej zmluvnej strany.

(2) V prípade havárie alebo živelnej pohromy, ktorá spôsobí pozastavenie alebo obmedzenie premávky na mostoch a cestách, bude príslušný orgán jednej zmluvnej strany o situácii bezodkladne informovať príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

(3) Postup odstránenia následkov havárie a náhrada škôd na mostoch a úsekoch ciest dotknutých touto zmluvou budú dohodnuté medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 5

(1) Subjekty uvedené v prílohe č. 3 zabezpečujú vykonávanie bežných prehliadok stavu mostov a úsekov ciest v intervaloch daných vnútroštátnymi právnymi a technickými predpismi zmluvných strán pre mosty a cesty, ktoré udržiavajú a opravujú podľa príloh č. 1 a 2. O týchto prehliadkach sa vyhotovujú protokoly.

(2) Subjekty uvedené v prílohe č. 3 zabezpečia jedenkrát za 4 roky vykonanie spoločných hlavných prehliadok a v prípade potreby taktiež vykonanie mimoriadnych prehliadok mostov a úsekov ciest. Najneskôr 14 dní pred uskutočnením týchto prehliadok zabezpečia vyššie uvedené subjekty odovzdanie protokolov o bežných prehliadkach príslušnému subjektu druhej zmluvnej strany.

Článok 6

(1) Náklady na údržbu mostov a úsekov ciest hradí zmluvná strana, ktorá zabezpečuje ich údržbu podľa príloh č. 1 a 2.

(2) Náklady na opravy mostov hradia obe zmluvné strany rovnakým dielom, s výnimkou nákladov na opravy predpolí diaľničného mosta ev. č. D2-058, ktoré hradí zmluvná strana zabezpečujúca ich opravy podľa prílohy č. 1.

(3) Náklady na opravy úsekov ciest podľa prílohy č. 2 hradia obe zmluvné strany rovnakým dielom, s výnimkou nákladov na opravy úseku diaľnice D2 na slovenskom území, ktoré hradí slovenská strana.

(4) Na opravu mostu alebo úseku cesty uzatvoria príslušné orgány a subjekty dohodu, ktorá bude vychádzať zo zásad financovania uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Článok 7

Pre verejné zákazky a výberové konania, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s údržbou a opravami mostov a úsekov ciest podľa tejto zmluvy, sa použijú právne predpisy tej zmluvnej strany, ktorá zodpovedá za údržbu a opravy.

Článok 8

K osadzovaniu cudzích zariadení na mosty a do ochranného pásma ciest a k prácam s tým spojeným sa vyjadrujú príslušné orgány oboch zmluvných strán. Cestné ochranné pásma sú definované v právnych predpisoch zmluvných strán.

Článok 9

Osadzovanie reklám vrátane informačných a propagačných zariadení na mostoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v ochrannom pásme ciest uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy je zakázané.

Článok 10

Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa budú riešiť rokovaním medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Českej republiky. Ak tieto ministerstvá nedospejú k dohode, spor sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán.

Článok 11

(1) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe. Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.

(2) Zmeny zmluvy a jej príloh budú schvaľované postupom podľa odseku 1 tohto článku.

(3) Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 17. júna 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom a jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku: Za Českú republiku:

Ľubomír Vážny v. r. Gustáv Slamečka v. r.

Príloha č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici

Diaľničný most ev. č. D2-058 cez rieku Moravu na diaľnici D2 (E65) medzi obcami Brodské a Břeclav pozostáva z troch konštrukčných častí:

– predpolie na českom území (mostná časť I) dĺžky 567,60 m,

– hlavný mostný objekt (mostná časť II) dĺžky 169,12 m,

– predpolie na slovenskom území (mostná časť III) dĺžky 141,60 m.

Krajné podpery a dilatačné závery hlavného mostného objektu sú pritom považované za súčasť priľahlého predpolia.

Slovenská strana zabezpečuje údržbu týchto mostov:

1. most ev. č. 425-031 dĺžky 88,85 m na ceste č. II/425 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Lanžhot,

2. most ev. č. 51-004 dĺžky 128,60 m na ceste č. I/51 cez rieku Moravu medzi obcami Holíč a Hodonín,

3. most ev. č. 06124-8 dĺžky 4,00 m na ceste č. III/06124 cez Šiancovský/Čaňův potok medzi obcami Nová Bošáca a Březová,

4. most ev. č. MK-1 dĺžky 10,00 m na miestnej komunikácii cez potok Drietomica medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,

5. most ev. č. 050265-001 dĺžky 8,00 m na miestnej komunikácii v ČR na ceste č. III/050265 v SR cez Liešňanský/Žítkovský potok medzi obcami Drietoma a Žítková,

6. most ev. č. 57-108 dĺžky 8,50 m na ceste č. I/57 cez potok Vlárka medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice,

7. most ev. č. 50736-12 dĺžky 11,40 m na ceste č. III/50736 cez Tovarský potok/potok Zápechová medzi obcami Červený Kameň a Nedašova Lhota,

8. most ev. č. 49-040 dĺžky 16,00 m na ceste č. I/49 cez Bartošovský/Bartošovecký potok medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná.

Slovenská strana zabezpečuje opravy predpolí diaľničného mosta ev. č. D2-058 na slovenskom území a opravy mostov uvedených vyššie v bodoch 1 až 8.

Česká strana zabezpečuje údržbu týchto mostov:

1. diaľničný most ev. č. D2-058 dĺžky 878,32 m cez rieku Moravu na diaľnici D2 (E65) medzi obcami Brodské a Břeclav,

2. most ev. č. 05751-1 dĺžky 14,80 m na ceste č. III/05751 do osady Sidonie v km 0,227,

3. most ev. č. 05751-2 dĺžky 11,06 m na ceste č. III/05751 do osady Sidonie v km 0,729,

4. most ev. č. 05751-3 dĺžky 7,75 m na ceste č. III/05751 do osady Sidonie v km 1,594.

Česká strana zabezpečuje opravy predpolia na českom území a hlavného mostného objektu diaľničného mosta ev. č. D2-058 a opravy mostov uvedených vyššie v bodoch 2 až 4.

Príloha č. 2 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici

Slovenská strana zabezpečuje údržbu týchto úsekov ciest:

1. cesta č. III/49920 k železničnej stanici Vrbovce dĺžky 0,175 km medzi hraničnými znakmi 34/19 až 34/24,

2. miestna komunikácia medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová, dĺžky 0,116 km medzi hraničnými znakmi 29 a 30,

3. cesta č. I/57 medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice v úseku od potoka Vlárka k odbočke do osady Sidonie dĺžky 0,100 km medzi hraničnými znakmi 24/9 až 24/10.

Slovenská strana zabezpečuje opravy diaľnice D2 v dĺžke 0,082 km – od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom na slovenskom území a úsekov ciest uvedených vyššie v bodoch 1 až 3.

Česká strana zabezpečuje údržbu týchto úsekov ciest:

1. diaľnica D2 dĺžky 0,082 km – od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom na slovenskom území,

2. cesta č. III/05751 do osady Sidonie v úseku od jej vyústenia z cesty č. I/57 dĺžky 1,972 km medzi hraničnými znakmi 22/29 až 24/8.

Česká strana zabezpečuje opravy cesty č. III/05751 uvedenej vyššie v bode 2.

Príloha č. 3 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici

Subjekty pre rokovanie vo veci výkonu majetkovej správy, údržby a opráv mostov a úsekov ciest:

na slovenskej strane:

a) Národná diaľničná spoločnosť, a. s., pre:
most ev. č. D2-058 na diaľnici D2 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Břeclav,
diaľnicu D2 od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom
na slovenskom území,

b) Slovenská správa ciest pre:
most ev. č. 51-004 na ceste č. I/51 cez rieku Moravu medzi obcami Holíč a Hodonín,
most ev. č. 57-108 na ceste č. I/57 cez potok Vlárka medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice,
most ev. č. 49-040 na ceste č. I/49 cez Bartošovský/Bartošovecký potok medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná,
úsek cesty č. I/57 od potoka Vlárka k odbočeniu cesty č. III/05751,

c) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre:
most ev. č. 425-031 na ceste č. II/425 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Lanžhot,

d) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pre:
most ev. č. 50736-12 na ceste č. III/50736 cez Tovarský potok/potok Zápechová medzi obcami Červený Kameň a Nedašova Lhota,
most ev. č. 050265-001 na ceste č. III/050265 v SR medzi obcami Drietoma a Žítková,
most ev. č. 06124-8 na ceste č. III/06124 cez Šiancovský/Čaňův potok medzi obcami Nová Bošáca a Březová,
cestu č. III/49920 k železničnej stanici Vrbovce,
mosty ev. č. 05751-1 až 05751-3 na ceste č. III/05751 do osady Sidonie (v km 0,227, 0,729, 1,594),
cestu č. III/05751 do osady Sidonie dĺžky 1,972 km,

e) Obec Drietoma pre:
most ev. č. MK-1 na miestnej komunikácii cez potok Drietomica medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,
úsek miestnej komunikácie medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,

na českej strane:

a) Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR pre:
most ev. č. D2-058 na diaľnici D2 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Břeclav,
diaľnicu D2 od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom na slovenskom území,
most ev. č. 51-004 na ceste č. I/51 cez rieku Moravu medzi obcami Holíč a Hodonín,
most ev. č. 57-108 na ceste č. I/57 cez potok Vlárka medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice,
most ev. č. 49-040 na ceste č. I/49 cez Bartošovský/Bartošovecký potok medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná,
úsek cesty č. I/57 od potoka Vlárka k odbočeniu cesty č. III/05751,

b) Správa a údržba ciest Juhomoravského kraja pre:
most ev. č. 425-031 na ceste č. II/425 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Lanžhot,
cestu č. III/49920 k železničnej stanici Vrbovce,

c) Riaditeľstvo ciest Zlínskeho kraja pre:
mosty ev. č. 05751-1 až 05751-3 na ceste č. III/05751 do osady Sidonie (v km 0,227, 0,729, 1,594),
cestu č. III/05751 do osady Sidonie dĺžky 1,972 km,
most ev. č. 50736-12 na ceste č. III/50736 cez Tovarský potok/potok Zápechová medzi obcami Červený Kameň a Nedašova Lhota,
most ev. č. 06124-8 na ceste č. III/06124-8 cez Šiancovský/Čaňův potok medzi obcami Nová Bošáca a Březová,

d) Obec Žítková pre:
most ev. č. 050265-001 na miestnej komunikácii v ČR cez Liešňanský/Žítkovský potok medzi obcami Drietoma a Žítková,

e) Obec Starý Hrozenkov pre:
most ev. č. MK-1 na miestnej komunikácii cez potok Drietomica medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,
úsek miestnej komunikácie medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová.