Oznámenie č. 143/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici

Čiastka 45/2011
Platnosť od 11.05.2011
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. júna 2011 v súlade s článkom 11 ods. 1.