Opatrenie č. 131/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010

Čiastka 41/2011
Platnosť od 28.04.2011
Účinnosť od 30.04.2011

OBSAH