Zákon č. 125/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 40/2011
Platnosť od 21.04.2011
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem článku I šiesteho a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011, článku I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.