Zákon č. 125/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 40/2011
Platnosť od 21.04.2011
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem článku I šiesteho a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011, článku I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2011 - 31.12.2011 Delená účinnosť
01.05.2011 - 31.08.2011

Pôvodný predpis

21.04.2011