Zákon č. 120/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 39/2011
Platnosť od 20.04.2011
Účinnosť od 01.01.2014