Zákon č. 119/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 39/2011
Platnosť od 20.04.2011
Účinnosť od 19.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem čl. I bodov 6 až 8, 10, 12, 15 až 27, 33 a položky 63 písm. b) v čl. II druhom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.01.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.05.2011 - 18.01.2013

Pôvodný predpis

20.04.2011