Oznámenie č. 113/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá

Čiastka 36/2011
Platnosť od 14.04.2011
Účinnosť do 14.10.2017
Zrušený 232/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.