Zákon č. 102/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 358/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 35/2011
Platnosť od 07.04.2011
Účinnosť od 01.01.2016