Zákon č. 101/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2011
Platnosť od 07.04.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do31.12.2017
Zrušený 280/2017 Z. z.

OBSAH