Zákon č. 100/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2011
Platnosť od 07.04.2011
Účinnosť od 01.05.2011

OBSAH