Nariadenie vlády č. 1/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Čiastka 1/2011
Platnosť od 06.01.2011
Účinnosť od 10.01.2011

OBSAH