Nariadenie vlády č. 96/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 49/2010
Platnosť od 25.03.2010 do30.06.2012
Účinnosť od 01.04.2010 do30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.

OBSAH