Zákon č. 93/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/2010
Platnosť od 24.03.2010
Účinnosť od 01.04.2010

OBSAH