Oznámenie č. 88/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

88

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 19 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. marca 2010 č. 5/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a úlohy, ktoré útvar vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne plní v rámci svojej činnosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.