Vyhláška č. 86/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 339/2010 Z. z.)

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010 do14.11.2011
Účinnosť od 01.10.2010 do14.11.2011
Zrušený 385/2011 Z. z.