Nariadenie vlády č. 85/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť od 13.04.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.04.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.03.2010