Nariadenie vlády č. 78/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka

Čiastka 42/2010
Platnosť od 11.03.2010
Účinnosť od 15.03.2010
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010 a stráca platnosť 31. augusta 2010.