Oznámenie č. 75/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

Čiastka 40/2010
Platnosť od 10.03.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.