Vyhláška č. 71/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 589/2009 Z. z.

Čiastka 38/2010
Platnosť od 09.03.2010
Účinnosť od 10.03.2010 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

OBSAH