Zákon č. 67/2010 Z. z.Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Čiastka 36/2010
Platnosť od 27.02.2010
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia a § 3 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2010 a § 4 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2015. (2) § 41 až 43 v čl. I strácajú účinnosť 30. novem...