Oznámenie č. 64/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 33/2010
Platnosť od 27.02.2010
Redakčná poznámka

Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. júla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2010.

64

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 28. októbra 2009 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z. a oznámenie č. 63/2010 Z. z.).

Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. júla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2010.

K oznámeniu č. 64/2010 Z. z.

ZMENY

Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa dopĺňa takto:

1. V článku 2 odsek 2 sa dopĺňa štvrtá odrážka, ktorá znie:

„– doplnkovej medzinárodnej rešerše
[pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT] 1 785“.

2. V článku 2 sa dopĺňa odsek 22, ktorý znie:

22. Poplatok za preskúmanie
[pravidlo 45bis.6 písm. c) PCT] 790“.

Článok 2

Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. júla 2010.

V Mníchove 28. októbra 2009

Anglicke znenie textu