Zákon č. 558/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 250/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 199/2010
Platnosť od 31.12.2010
Účinnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2011 okrem prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.