Oznámenie č. 555/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.