Oznámenie č. 554/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudnú platnosť 1. januára 2011 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Pôvodný predpis

30.12.2010