Vyhláška č. 552/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010 do31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2014
Zrušený 106/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 381/2013 Z. z. vložil do zákona č. 106/2004 Z. z. nový § 45b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 552/2010 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 31.12.2014

Pôvodný predpis

30.12.2010