Zákon č. 551/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010
Účinnosť od 01.03.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011, okrem tridsiateho piateho až tridsiateho ôsmeho bodu v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. decembra 2010.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2011 Aktuálne znenie
30.12.2010 - 28.02.2011 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

30.12.2010