Zákon č. 55/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2010
Platnosť od 26.02.2010
Účinnosť od 01.04.2010